top of page

Patientinformation - GDPR

 

Dina uppgifter

När du kontaktar oss på Tandvårdshuset Lidköping för att få vård behöver vi dina personuppgifter för att kunna ge dig en god och säker vård. Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna följa upp behandlingen och vår verksamhet över tid. Hur detta får göras regleras i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Vi på Tandvårdhuset Lidköping är skyldiga att föra patientjournal. Denna ska innehålla personliga uppgifter för att säkerställa att vi behandlar rätt patient, följer upp verksamheten och säkrar kvalitén i vården. En patientjournal ska även innehålla bakgrunden till vården, varför vård efterfrågats, eventuell diagnos, utförd och planerade vård med mera. En del av personuppgifterna behöver kunna rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi på Tandvårdshuset Lidköping har rätt att samla in dina uppgifter, enligt patientdatalagen, även om du inte ger oss ditt samtycke. Du kan boka tid via vår mejl eller telefon. För att vi ska kunna ha dessa tjänster måste vi samla in uppgifter om dig, namn, mejl-adress och telefonnummer. Dina kontaktuppgifter sparas i klinikens digitala journalsystem enligt bestämmelser i Patientdatalagen.

 

Hur länge förvaras dina personliga uppgifter?

I Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen regleras hur länge vårdgivaren ska förvara dina personuppgifter. En journalhandling ska förvaras i minst 10 år efter att sista anteckningen är införd.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

I tandvården arbetar vi under sträng sekretess om patientens hälsotillstånd och personliga uppgifter. Inga uppgifter om dig lämnas ut om vi inte enligt lag är skyldig att göra detta genom krav i föreskrifter från till exempel Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Våra leverantörers handhavande är reglerat i avtal och efter våra instruktioner enligt denna information.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få ta del av de uppgifter som finns i din patientjournal. Du kan även få en kopia på hela eller en del av journalen.

Har du en avvikande mening om vad som står i din journal har du rätt att få detta infört i journalen. Vill du få en uppgift borttagen ur journalen måste du vända dig till www.ivo.se för att få detta prövat. All läsning i din patientjournal loggas och det samlas i ditt journalsystem. Som patient har du rätt att få se vem som läst eller ändrat i din patientjournal. Ska en annan vårdgivare få tillgång till din journal krävs ditt samtycke. Vill du inte att någon annan vårdgivare får tillgång till dina uppgifter kan de spärras. Du har rätt att göra invändningar mot uppgifter som samlats in av allmänt intresse och har rätt att återkalla ditt samtycke som du lämnat oss. Men vi måste bevara dina uppgifter enligt de föreskrifter som gäller se ovan ”Hur länge förvaras dina personliga uppgifter”.

Klagomål och synpunkter

Du kan när som helst lämna in en synpunkt eller ett klagomål avseende hanteringen av dina personuppgifter eller behandling till oss. 

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Informationen är uppdaterad 2023-02-16.

Företagsinformation
bottom of page